Voimaa vaikeista asioista kulttuurin keinoin

Musiikki, teatteri ja musiikki ovat taiteen osa-alueita, joihin taitelijat ammentavat usein ideoita omista elämänkokemuksistaan. Taitelija on omalla alallaan tunteiden tulkki ja hänen tulkintansa tietystä ihmisiä liikuttavasta asiasta vetoavat yleisöön. Taiteilijan on usein ammennettava tuotantoonsa voimaa omista kokemuksistaan, ja hän joutuu uppoutumaan omiin ajatuksiinsa, pettymyksiin ja murheisiinkin uudelleen.

Taide ammentaa tunteista

Vaikeiden asioiden eläminen uudestaan kysyy henkistä vahvuutta, jota tarvitaan kun työstetään asiaa eteenpäin. Usein taiteilijat käsittelevät tuotannossaan jo menneitä asioita, kokemuksia, jotka on eletty ja käsitelty itsensä kanssa valmiiksi. Tuoreiden ja vielä auki olevien tunteiden käsittely on usein henkisesti liian rankkaa ja usein tunteen työstö esitykseksi antaa taitelijalle mahdollisuuden sulkea asia lopullisesti, jotta hän voi jatkaa matkaansa eheytyneempänä.

Mielikuva taiteilijasta

Taiteilijan ehkä yksi haastavimmista asioista on luoda itselleen tavaramerkki. Se jokin, joka erottaa hänet muista ja minkä avulla hänet muistetaan. Läpilyönti taiteen alalla on vaikeaa, joten oman linjan löytyminen on ehdottoman tärkeää. Monilla menestyvillä taiteilijoilla on jokin asia, josta yleisö tunnistaa hänet.

Kuvataiteilijoilla tämä saattaa olla vaikkapa jonkun tietyn kuvion toistaminen tai väri, tanssijoilla taas omanlainen ja juuri kyseiselle taiteilijalle ominainen liikehdintä. Oli se mikä tahansa, siihen saadaan voima taiteilijasta itsestään ja hänen tunteistaan, jotka on muokattu uudenlaiseen muotoon kuten esimerkiksi tanssiesitykseksi.

Suru, ilo, menetykset, sairaudet, menestys tuodaan taiteilijan esitykseen omalla lailla ilmaistuna. Yleisölle jokaisen taitelijan täytyy pystyä luomaan näkymätön, oma allekirjoitus jokaiseen esitykseen, joka sitoo hänet aiempaan tuotantoon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kopiointia, vaan taiteilijan on pystyttävä muuntautumaan ja tuomaan taiteeseen aina jotain uutta, unohtamatta omaa skaalaansa.

Taide apuna vaikeiden asioiden hoidossa

Taiteeseen ammennetaan vaikeista asioista ja elämän varrella sattuvista tapahtumista mutta sen avulla voidaan myös parantaa. Viime aikoina erityisesti musiikkiterapialla on saatu aikaa erittäin positiivisia tuloksia ja sitä on pyritty käyttämään hyväksi muistisairaiden ja psyykkisesti sairaiden hoidossa. Tulevaisuudessa sen uskotaan tulevan hoitomuodoksi yhä useampien sairauksien hoidossa.

Taide voi olla apukeino myös henkilöille, jotka ovat keskellä vaikeaa elämäntilannetta. Tunteisiin vetoava laulu, joka kertoo omasta tilanteesta saattaa laukaista lukkoja, jonka avulla parantuminen ja eheytyminen voi alkaa. Omia tunteita voi olla helpompi käsitellä taiteen kautta kuin puhumalla. Jos taiteilija tekee taidetta niin sanotusta sydänverellä tuoden omat tunteensa julkisiksi, voi hän samalla auttaa monia samoja ongelmia tai vaikeita hetkiä eläneitä. Laulu ja teatteri voivat auttaa käsittelemään asioita, joita on pyritty pitämään alitajuisesti poissa. Monille juuri tietyt biisit tuovat mieleen jonkun elämänvaiheen ja tämä johtuu juurikin ihmisen tarpeesta tukeutua taiteeseen silloin, kun tuntuu, ettei omia tunteita saa puhumalla auki.

Taitelijan vastuu

Taiteen avulla on käsitelty eroja, kuolemaa, koulukiusaamista, menneisyyden traumoja ja mielenterveysongelmia. Taiteilijoilla on myös vastuu esityksistään, sillä he tuovat vaikeat tilanteet esille haluamalla tavallaan. Yleisössä koetut tunteet saattavat olla hyvin voimakkaita ja laittaa liikkeelle erilaisia prosesseja ihmisten sisällä. Parhaimmillaan taiteilija pystyy vaikuttamaan yleisöönsä niin että taide-elämys toimii parantavana voimana.

Taiteen kokeminen on aina henkilökohtainen asia, jokainen kuulee ja näkee kuten haluaa. Omilla tunteilla ja elämäntapahtumilla voi olla ratkaiseva merkitys kuinka joku taulu tai vaikka tanssiesitys näyttäytyy katselijoille, jokaista ohjaavat omat tunteet. Taitelijalle itselleen jokainen työ on kasvun paikka, joka vie eteenpäin sekä ammatillisesti että ihmisenä. Taide on kaksisuuntainen väylä, jossa vaikutus taiteilijan ja yleisön välillä kulkee molempiin suuntiin.

Feministiset nykyteatteriteokset


Feministisen nykyteatterin juuret ulottuvat Yhdysvaltoihin ja vuoteen 1963, jolloin teattereissa alettiin käsitellä yhteiskunnallisia epäkohtia myös naisten näkökulmasta. Aikakauden henkeen kuului kulttuurifeministinen ajattelu, joka painotti naisen erityisyyttä, joka näkyi esimerkiksi ranskalaisten feministien, kuten Hélène Cixousin ajattelussa.

Feministiseen teatteriin on vaikuttanut myös radikaalifeminismi, jossa naisten heikko yhteiskunnallinen asema johtui miesten seksuaalisesta valta-asemasta. Kolmas feministisen teatterin suunnannäyttäjä on ollut 1990-luvulla syntynyt postfeminismin aalto, jossa feminismi käsitetään aiempaa moniulotteisemmin, mutta silti valtasuhteiden pohjalta rakentuneena.

Modernin feministisen teatterin uranuurtajat

Yllä mainittujen suuntausten pohjalta naiset ovat perustaneet omia teattereitaan aina 1960-luvulta lähtien. Feministisissä teoksissa käsiteltiin naisten sosiaalista ja kulttuurista asemaa sekä kyseenalaistettiin vallitsevia valta-asetelmia.

Yhdysvalloissa kuuluisimpia näistä olivat muun muassa Women’s Experimental Theatre, New Cycle Theatre ja Emmatroupe. Näistä Emmatroupe halusi teoksissaan poistaa raiskauksen erotisoinnin ja keskittyi käsittelemään raiskatun sisäistä kärsimystä ja rohkeutta. New Cycle Theatre taas on pohtinut teoksissaan intimiteettiin, luottamukseen ja hellyyteen liittyviä monisyisiä teemoja.

Eurooppalainen feministinen teatteri

Feministinen teatteri tuli suosituksi vähitellen myös Euroopassa. Englannissa tunnettuja ovat olleet esimerkiksi Women’ Theatre Group, Monstrous Regiment ja Theatre of Black Women.
Esimerkiksi Women’s Theatre Group tuotti teoksia, jotka käsittelivät naiseuden näkökulmasta monia erilaisia kulttuurisia, poliittisia ja sosiaalisia aiheita. Haluttiin tuottaa näytelmiä, joilla sekä oli yhteiskunnallinen arvo että joita myös suuri yleisö haluaisi nähdä.

Monstrous Regiment taas halusi toiminnallaan ottaa kantaa myös teatterin sisällä oleviin valta-asetelmiin. Ryhmän tavoitteena oli luoda teatteri, jossa päätökset ja kaikki työt tehtiin demokraattisesti ja yhdessä ilman sukupuolinormeja.

Theatre of Black Women taas halusi tuoda teoksissaan esiin mustien naisten kokemukset, ja heidän yhteiskunnallisen aseman esimerkiksi koulutuksessa.

Muutamia feministisen teatterin merkkiteoksia:

  • Well of Horniness

1940-luvun tyylillä tehty murhamysteeri, jossa naiset esittivät kaikkia rooleja.

  • Cloud Nine, Huippumimmit, Tytöistä parhaat

Nämä Churchilin kirjoittamat näytelmät liittyivät seksuaalisuuden ja sorron poliittisiin teemoihin.
Cloud Ninessa hyödynnettiin ristiinpukeutumista ja tuplarooleja kyseenalaistamaan sukupuolisuutta, rotua ja seksuaalisuutta. Näytelmässä tuodaan näkyviksi sukupuolikategorioiden keinotekoisia merkityksiä.
Churchill hyödynsi myös kieltä apunaan vieraannuttamalla katsojan olettamuksesta, kuinka menestyvä nainen mielikuvissa rakentuu. Näin hän esimerkiksi otti kantaa siihen, että nainen voi saavuttaa tasa-arvon ainoastaan taloudellisen menestyksen kautta. Myös myöhemmin 2000-luvulla Subrau käytti ristiinpukeutumista hyväksi drag king -esityksissään.

  • Our Country’s Good ja The Love of the Nightingale

Nämä Wertenbakerin näytelmät halusivat nähdä teatterin naisia voimaannuttavana kanavana.
Our Country’s Goodissa rikolliset ja prostituoidut saavat mahdollisuuden uuteen elämään näytelmän teon kautta. Wertenbaker antoikin näytelmissään kaikkien syrjäytyneimmille äänen kertoa julmasta kohtelustaan ja sorrosta. The Love of the Nightingale oli taas naisnäkökulman kautta käsitelty kreikkalainen draama.

Tämän päivän feministinen teatteri

Tämän päivän feministinen teatteri pohjautuu feminismin “neljännen aallon” ajattelulle. Toisaalta, koska nykyistä kulttuuriamme hallitsee postmodernismi, jossa halutaan kyseenalaistaa kaikki suuret ideologiat, myöskin neljäs aalto käsitteenä on haluttu kyseenalaistaa.

Silti esimerkiksi Jennifer Baumgardner on kirjoittanut teoksessaan “F’em: Goo Goo, Gaga and Some Thoughts on Balls”, että vaikka neljännen aallon termiä ei olekaan virallisesti hyväksytty osana feminismiä, sitä voi kuitenkin käyttää, sillä nykyajan feministisiä ongelmia ei ole pysty ratkaisemaan ainoastaan aikaisempiin aaltoihin kuuluvien ajattelumallien pohjalta.

Feminismin käsitteen vaikeaselkoisuus ja jatkuva muutos kertoo myös siitä, kuinka vaikeaa feminististä teatteriakin terminä on määritellä. Vaikka maailma muuttuu ympärillämme, yksi ongelma säilyy silti valitettavan samana, nimittäin sukupuolten välinen epätasa-arvo. Tähän liittyvät kysymykset haastavat myös tämän päivän teatteriryhmät luomaan uusia, kantaaottavia feministisiä teoksia.

Suomalainen feministinen teatteri

Kansainväliset feminismin suuntaukset ovat näkyneet myös suomalaisessa teatterimaailmassa. 1960-luvun modernin vasemmistolaisuuden kautta syntynyt, naisen aseman esiin nostava teatteri on tänä päivänä muotoutunut postmoderniksi, naiseutta monipuolisemmin tulkitseviksi produktioiksi.

Artistiyhteistyö – Kirjailijan ja muusikon yhteistyö

Taiteilija-alalla törmää useisiin erilaisiin yhteistyökuvioihin ja esimerkiksi muusikot voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi vaatemerkkien, alan yritysten, toisten muusikoiden tai internet-sivustojen kanssa. Kirjailijoiden ja muusikoiden yhteistyö on yleensä elämäkertojen kirjoittamista. Elävien ja maanpäälliset areenat jättäneiden muusikoiden elämäkertoja ilmestyy aina vain kasvavalla tahdilla. Kaikista suurista muusikoista on kirjoitettu ainakin yksi elämäkerta, joita voidaan kirjoittaa toisesta näkökulmasta monta kertaa. Muusikot voivat tarvita kirjailijoiden apua sanoitusten teossa tai he voivat käyttää lauluissaan jonkun kirjailijan jo kirjoittamaa runoa tai tarinaa. Muusikot ja kirjailijat voivat tulla yhteen myös erikoisissa tapahtumissa kuten Bättre folk- tapahtumassa.

Elämäkerran kirjoittaminen on pitkä prosessi

Elämänkerran kirjoittaja voi itsekin olla entinen tai nykyinen muusikko, jolla on kiinnostusta sekä tietoa alalta jo ennestään. Asiantuntevan kirjoittajan tuotanto myy itseään, jolloin hänelle soitetaan ja pyydetään kirjoittamaan. Asiantuntemusta voi parantaa tutkinnoilla ja koulutuksella.

Elämäkertaa kirjoittaessa kirjailija ja kirjoitettava kohde tapaavat noin 30-40 kertaa. Tapaamisten tuotoksena syntyy mahdollisimman yksityiskohtainen tarina. Tarinan tueksi tarvitaan myös paljon taustatyötä kuten lähdemateriaalin hankkimista sekä sen tarkistamista. Muusikon tarinan perusteella täytyy haastatella myös muita hänen elämänsä tärkeitä henkilöitä, jotta kirjaan saadaan uutta näkökulmaa. Tarinan tueksi tarvitaan myös valokuvia, joita voidaan saada muusikon omista henkilökohtaisista tai julkisista kokoelmista.

Elämäkerralle olennaista on että se paljastaa jotain uutta kirjoitettavasta kohteesta. Se voi olla uudenlainen näkökulma henkilöstä tietyn maineen takana tai tarjota lisätietoa hieman tuntemattoman henkilön taustoista ja elämästä. Uutta, erikoista tietoa pyritään käyttämään hyväksi kirjan markkinoinnissa. Suurin osa kirjan markkinoinnista tekee muusikko ja samalla kirjan saamasta huomiosta hyötyy eniten muusikko, ei kirjailija. Tämän takia kuuluisat kirjailijat eivät kirjoita elämäkertoja. Elämäkertoja voi kirjoittaa melkein kuka tahansa, jolla on taitoja kirjoittaa kirja. Kuuluisien muusikoiden kirjoja varten täytyy olla jonkinlaista aikaisempaa tuotantoa, jotta yhteistyöstä voidaan sopia.

Elämäkerran kirjoittaja julkaisun jälkeen voi kierrellä kirjastoissa ja kirjamessuilla puhumassa kirjastaan. Elämäkerroissa, kuten muissakin tietokirjoissa, on tärkeää että kirjoitettu tieto on totta eikä sitä saa muunnella oman halunsa mukaan. Vaikka tarinan sisältö on muusikon tuottamaa, kirjailija muuttaa sen oman tyyliseksi tuotoksekseen: päättää tarinan järjestyksestä, tahdista ja parhaista kohdista. Kirjailijan kirjoitustaidon täytyy olla sulavaa sekä kirjan päätelmät nokkelia ja mielenkiintoisia. Muusikon elämän lisäksi kirjailija myy omaa kirjoitustaitoaan.

Bättre folk -festivaalissa kohtaavat kirjailijat ja muusikot

Vuodesta 2011 asti Oulun Hailuodossa järjestetty pieni Bättre Folk -festivaali on yksi Suomen erikoisimmista taidefestivaaleista. Festivaalit ovat kuuluisia rennosta ilmapiiristään, erikoisista tempauksistaan ja kulttuuritarjonnastaan. Se yhdistää musiikin, kirjallisuuden, performanssitaiteen ja taidenäyttelyn ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

Festivaali on vuosia pysynyt pienenä tapahtumapaikan takia: Hailuodossa ei ole ollut tilaa isommalle kävijämäärälle, jonka päivittäinen kapasiteetti on 1700 vierailijaa. Kirjailijat ovat tärkeä osa festivaalin ohjelmaa. Heitä ei kuitenkaan odota tutut ja turvalliset haastattelut vaan kirjailijat tulkitsevat tuotantoaan tai muiden tuotantoa musiikin säveltäessä tai itse musisoiden. Jotkut kirjailijat improvisoivat täysin oman esityksensä, jotkut esitykset harjoitellaan tarkasti. Kirjojen tekstejä voidaan käyttää laulujen sanoituksensa ja jotkut kirjailijat voivat lausua monologin tietystä aiheesta. Koskaan ei voi tietää mitä lavalla odottaa.

Erikoisesta ohjelmasta huolimatta tunnelma festivaaleilla on hyvin aikuismaista ja sivistynyttä. Festivaaleilla esiintyvät eturivin muusikot ja kirjailijat, esimerkiksi Kjell Westö ja Finlandia -palkittu Laura Lindstedt sekä Laura Gustafsson. Muusikoista aikaisempina vuosina on esiintynyt Elias Gould, Pyhimys, Mira Luoti ja Mirel Wagner. Vuonna 2017 Bättre folk -festivaali laajeni Helsinkiin Savoy-teatteriin.